Adverteren op Beslist

Adverteren op Beslist

"Beslist.nl maakt het laagdrempelig om mee te starten, maar de optimalisatie vereist de nodige analyses en aanpassingen" Rik Roelofs – SEA Consultant

Adverteren op Beslist

Beslist.nl is het grootste online winkelcentrum van Nederland waar je werkelijk alles kunt vinden: van bankstellen en trampolines tot flatscreens. Op Beslist kun je producten, prijzen en webshops met elkaar vergelijken en op deze manier bepalen waar je het product het beste kunt kopen. Het grote voordeel van Beslist is dat je uitsluitend te maken hebt met aankoopgerichte bezoekers en dat de kosten vaak lager liggen dan bij Google Adwords, waardoor adverteren op Beslist erg interessant kan zijn.

Wij helpen je Beslist met adverteren

Bij Tribal Internet Marketing helpen we u graag met het uitzoeken van jouw mogelijkheden op Beslist en het daadwerkelijke adverteren. Wij kunnen de producten aanleveren middels een productfeed en deze feed optimaliseren om zo het rendement uit Beslist te vergroten. En natuurlijk wil je graag weten wat adverteren op Beslist je oplevert. Dit kan gemeten worden aan hand van url tagging in Google Analytics.